Regulamin wewnętrzny

Pobierz PDF

§1

Zebranie ogólne bractwa

Ust 1. W skład zebrania ogólnego bractwa wchodzą członkowie rzeczywiści, którzy ukończyli okres
nowicjatu i otrzymali glejt
Ust 2. Zebranie ogólne stanowi ciało doradcze Starszyzny, a w szczególności Mistrza Bractwa
Ust 3. Ostateczną decyzje podejmuje Mistrz.

§2

Każdy członek Bractwa, począwszy od nowicjatu, ma obowiązek przestrzegania statutu, w
szczególności dbania o dobre imię Bractwa, godne reprezentowanie go na zewnątrz,

§3

Członkowie nowicjatu są to osoby, które złożyły pisemny wniosek do kancelarii Bractwa, wyrażający
chęć wstąpienia w poczet członków Bractwa.
Ust 1. mają prawo do jednego wyjazdu turniejowego z Bractwem, jeżeli wyrażą taką chęć
Ust 2. Starszyźnie przysługuje prawo do zwiększenia ilości wyjazdów, biorąc pod uwagę
dotychczasowe zaangażowania zainteresowanego.
Ust 3. Okres nowicjatu zaczyna się z dniem uczestnictwa w najbliższym naborze. Przy wyjątkowym
zaangażowaniu zainteresowanego, Starszyzna ma prawo włączenia osoby do nowicjatu we
wcześniejszym terminie. Osoba taka, musi być promowana przez członka rzeczywistego, w formie
wniosku do starszyzny.
Ust 4. Okres nowicjatu trwa nie krócej niż pół roku, w zależności od decyzji starszyzny bractwa
Ust 5. Aby ukończyć okres nowicjatu, należy złożyć pisemne podanie wg określonego wzoru na ręce
opiekuna nowicjatu oraz zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym przez komisję terminie.
Ust.6 Komisję tworzy mistrz wraz z co najmniej dwoma członkami rzeczywistymi wyznaczonymi przez
siebie.
Ust.7 Komisja zbiera się w terminie wyznaczonym przez mistrza.
Ust.8 Nadanie statusu członka rzeczywistego i/lub tytułu w hierarchii następuje w terminie
wyznaczonym przez starszyznę.
Ust 9. Okres nowicjatu kończy się wraz z nadaniem Kandydatowi glejtu, określającego status członka
rzeczywistego Bractwa.
Ust 10. Do tego czasu traktowany jest jako członek nowicjatu.

§4

Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożenia na ręce starszyzny, pisemnej zgody opiekuna
prawnego, dotyczącej udziału w spotkaniach, treningach i wyjazdach bractwa.
Ust 1. W przypadku spotkań i treningów, wymagana jest jednorazowa pisemna zgoda opiekuna,
natomiast w przypadku wyjazdów, każdorazowa dostarczana nie później niż tydzień przed datą
wyjazdu.
Ust 2. Osoby niepełnoletnie mają kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, oraz innych środków
odurzających, podczas spotkań i wyjazdów Bractwowych.

§5

Osoba wstępująca w nowicjat podlega Opiekunowi nowicjatu.
Ust 1. Zgoda opiekuna, pozwala na przystąpienie do egzaminu, za aprobatą starszyzny

§6

Prawo do zgłaszania wniosków przysługuje każdemu członkowi rzeczywistemu, posiadającemu pełnie
praw
Ust 1. Zgłoszenie wniosku, następuje poprzez przekazanie pisemnej prośby do kancelarii.

§7

Promocje na wyższy stopień otrzymuje się na zasadzie nadania przez Mistrza Bractwa, za zasługi na
rzecz rozwoju bractwa.
Ust 1. Kandydat powinien przyjąć wyróżnienie, z uwagi na szacunek dla osoby wnioskującej

§8

Osoby w stopniu Miles, zobowiązane są do posiadania uzbrojenia zgodnego z datowaniem bractwa
Ust 1. Posiadane uzbrojenie musi być spójne z okresem historycznym bractwa: w jego skład wchodzą
pancerz, hełm, szczyt, rękawice, broń.

§9

Każdy członek bractwa zobowiązany jest do utrzymania posiadanego ekwipunku w należytym stanie.

§10

Za nieprzestrzeganie regulaminu, starszyzna ma prawo nałożenia sankcji
Ust 1. Zdegradowanie, z możliwością odebrania atrybutów przysługujących danej osobie, np. symbole
bractwa
Ust 2. Odbycie kary, poprzez prace na rzecz bractwa, w wyznaczonym terminie

Ust 3. Usunięcie osoby z Bractwa
Ust 4. Czasowy zakaz używania barw bractwa
Ust 5. Czasowy zakaz wyjazdów bractwowych
Ust 6. Za zaleganie z opłacaniem składek, starszyzna może zdecydować o wykluczeniu z członkostwa
w bractwie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty zaległości.
Ust 7. Czasowe odebranie praw członka rzeczywistego, w tym prawa do zgłaszania wniosków
Ust 8. Inne według uznania starszyzny bractwa

§11

Za trzykrotne zaleganie ze składkami, członek rzeczywisty traci prawo do wyjazdów w danym sezonie.

§12

Na każdym wyjeździe , Mistrz wyznacza osobę sprawującą funkcję namiestnika Bractwa, której zdanie
jest decydujące i nie podlega dyskusji
Ust 1. Funkcję namiestnika, osoba ta pełni do momentu pojawienia się członka Starszyzny

§13

Za tematyczne spotkania bractwa, odpowiedziane są osoby wyznaczone przez Mistrza, zwane dalej
trenerami.

§14

Poczet może założyć osoba co najmniej w stopniu wasala lub Damy dworu. Poczet musi składać się z
minimum trzech członków rzeczywistych, będących w stanie brać czynny udział w pokazie.

§14

Regulamin uchwalono 11 października 2014 roku, uchwałą Rady Panów nr 17/14, i wchodzi w życie z
dniem uchwalenia.