Statut SBR

Pobierz PDF

STATUT
STOWARZYSZENIA
STAROGARDZKIE BRACTWO RYCERSKIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

Starogardzkie Bractwo Rycerskie zwane dalej „Bractwem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne.

§2

 1. Bractwo posiada osobowość prawną.
 2. Działalność Bractwa oparta jest o przepisy prawa o stowarzyszeniach.

§3

Bractwo ma prawo i możliwość zatrudnienia zawodowego aparatu administracyjnego,
pomocniczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone
będą na cele statutowe Bractwa.

§4

Bractwo ma prawo używania symboli, według wzoru zatwierdzonego przez Zebranie
Ogólne Bractwa.

§5

Terenem działalności Bractwa jest w szczególności województwo pomorskie. Członkowie
Bractwa mogą pochodzić z terenu całego kraju, w wypadku członków honorowych również z
zagranicy. Siedzibą Bractwa jest miasto Starogard Gdański.

Rozdział 2

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Celem działania Bractwa jest:
a) popularyzacja idei rycerskich oraz tradycji średniowiecznej kultury rycerskiej,
b) popularyzacja historycznych, kulturowych i turystycznych walorów regionu kociewskiego.
w szczególności Starogardu Gdańskiego i jego okolic,
c) propagowanie kulturalnej zabawy i szlachetnej rywalizacji rycerskiej wśród mieszkańców
regionu i osób przyjezdnych,
d) wymiana doświadczeń oraz współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
e) prowadzenie działalności charytatywnej.

§7

Powyższe cele określone w §6 Bractwo realizować będzie poprzez:
a) powołanie pocztów rycerskich (w przypadku osób nieletnich za zgodą pisemną ich
rodziców lub opiekunów prawnych) których zadaniem jest aktywny udział w projektach Bractwa.
b) organizowanie turniejów rycerskich, oraz tworzenie projektów, mających na celu
propagowanie historii i kultury średniowiecza.
c) Zdobywanie środków finansowych służących realizacji celów
statutowych Bractwa ze szczególnym uwzględnieniem propagowania historii i kultury
średniowiecza.

§8

Małoletni poniżej 16 roku życia, mogą należeć do stowarzyszenia, za pisemną zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych. Nie posiadają prawa do udziału w zebraniach ogólnych Bractwa.

§9

 1. Członkiem Bractwa mogą być małoletni, w wieku od 16 do 18 roku życia, posiadający
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Małoletni, o których mowa w ust.1 nie posiadają czynnych i biernych praw wyborczych.

§10

Członkami Bractwa są:

 1. Członkowie Rzeczywiści,
 2. Członkowie Honorowi
 3. Osoby w nowicjacie

§11

 1. Członkiem Rzeczywistym Bractwa może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok życia i
  złożyła podpis pod deklaracją o woli przestrzegania postanowień statutu i chęci aktywnego
  uczestnictwa w szeregach Bractwa, oraz odbyła okres nowicjatu, który wynosi minimum sześć
  miesięcy. Odbyła z pozytywnym skutkiem rozmowę kwalifikacyjną, przed komisją wyznaczoną przez
  Starszyznę Bractwa. Zasady przeprowadzania rozmów określają przepisy wewnętrzne.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków rzeczywistych oraz o wystąpieniu i wykreśleniu z
  szeregów Bractwa podejmuje na swym posiedzeniu Rada Panów.

§12

 1. Członkiem Honorowym Bractwa zostać może osoba szczególnie zasłużona w popularyzacji
  idei i kultury rycerskiej, a także aktywnie promująca kulturę i tradycję miasta oraz walory regionu
  kociewskiego.
 2. Decyzję o przyznaniu i cofnięciu tytułu członka honorowego oraz o wystąpieniu członka
  honorowego z Bractwa podejmuje Rada Panów ma wniosek Starszyzny Bractwa.

§13

 1. Osobą w nowicjacie zostać może osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i wyraziła taką chęć
  poprzez złożenie na ręce Starszyzny Bractwa pisemnej deklaracji.
 2. Osoby o których mowa w ust.1, nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również
  nie mają prawa głosu na zebraniach ogólnych.

§14

Decyzja o przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Bractwa następuje po odbyciu okresu
nowicjatu określonego w § 11 ust. 1 statutu oraz po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii
Rady Panów, ze szczególnym uwzględnieniem Starszyzny Bractwa.

§15

Utrata członkostwa Bractwa może nastąpić wskutek:
1) wystąpienia z Bractwa,
2) wykluczenia z Bractwa,
3) śmierci członka Bractwa.
4) rozwiązania Bractwa

§16

Członek Bractwa może wystąpić z jego szeregów po złożeniu oświadczenia w formie
pisemnej o wystąpieniu z Bractwa. Oświadczenie o wystąpieniu składa się Starszyźnie
Bractwa.

§17

 1. Członkowie rzeczywiści Bractwa mogą zostać wykluczeni z jego szeregów
  decyzją Rady Panów,
 2. Przyczynę wykluczenia z Bractwa stanowi sprzeniewierzenie się wyznawanym ideałom
  rycerskim oraz postępowanie sprzeczne ze statutem Bractwa.
 3. Od decyzji Rady Panów, przysługuje 14-dniowe prawo do odwołania się do Zebrania
  Ogólnego Bractwa.

§18

 1. Tytuł członka Honorowego Bractwa cofnąć może Rada Panów, w przypadku
  odstępstw od ideałów i zasad jakimi kieruje się Bractwo na wniosek Starszyzny Bractwa, albo
  innego członka honorowego.
 2. Od decyzji Rady Panów, przysługuje 14-dniowe prawo do odwołania się do Zebrania
  Ogólnego Bractwa.

§19

Obowiązkiem każdego członka Bractwa jest:
a) popularyzowanie idei i zamierzeń Bractwa,
b) występowanie w barwach Bractwa, jeżeli posiada takie prawo. Wyjątek stanowią osoby
posiadające prawo do własnych barw.
c) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminu wewnętrznego,
d) dbanie o dobre imię Bractwa,

e) branie czynnego udziału w pracach Bractwa,
f) prezentowanie w życiu codziennym wartości rycerskich jak: męstwo, odwaga, honor,
patriotyzm,
g) postępowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego
h) grzeczność, takt i kultura osobista.
i) uiszczanie składek członkowskich

§20

 1. Prawem członka rzeczywistego Bractwa jest:
  a) uczestnictwo w zebraniach ogólnych oraz posiadanie czynnego i biernego prawa
  wyborczego do organów nadzorczych Bractwa,
  b) wyrażenie ocen i opinii oraz składanie wniosków w sprawach związanych z działalnością
  Bractwa,
  c) uczestnictwo w uroczystościach, imprezach i turniejach, organizowanych przez Bractwo.
  d) uczestnictwo w działalności pocztów rycerskich i występowania w barwach Bractwa na
  imprezach i turniejach rycerskich.
 2. Prawem członków honorowych jest:
  a) wyrażanie ocen i opinii oraz składanie wniosków w sprawach związanych z działalnością
  Bractwa,
  b) uczestnictwo w Zebraniach Ogólnych Bractwa, uroczystościach, imprezach i turniejach,
  organizowanych przez Bractwo,
  c) uczestnictwo w działalności pocztów rycerskich i występowanie w barwach Bractwa na
  imprezach i turniejach rycerskich.
 3. Prawem osób w nowicjacie jest
  a) uczestniczenie w spotkaniach Bractwa,
  b) uczestnictwo w uroczystościach, imprezach i turniejach, organizowanych przez Bractwo.

Rozdział 3

Organy Bractwa

§21

 1. Organami Bractwa są;
  a) Zebranie Ogólne Bractwa, pełniące funkcję Walnego Zebrania Członków,
  b) Starszyzna Bractwa pełniąca funkcją Zarządu,
  c) Rada Panów, pełniąca funkcję zebrania delegatów. Wybierana spośród członków
  rzeczywistych, wykazujących się ponad przeciętnym zaangażowaniem na rzecz Bractwa. Osoby
  te, wybierane są przez Starszyznę Bractwa jako ciało doradcze, na czas nieokreślony.
  d) Komisja Skarbu Bractwa pełniąca funkcję Komisji Rewizyjnej.
 2. Kadencja Starszyzny Bractwa i Komisji Skarbu Bractwa trwa dwa lata.

§22

 1. Zebranie Ogólne Bractwa podejmuje zasadnicze decyzje co do kierunków działalności
  Bractwa, opiniuje plany Bractwa i ich wykonania, a w szczególności:
  a) wybiera i odwołuje trzyosobową Starszyznę Bractwa i trzyosobową Komisję Skarbu
  Bractwa,
  b) podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Bractwa oraz uchwały w sprawie podziału majątku zlikwidowanemu stowarzyszeniu.

§23

 1. Rada Panów podejmuje zasadnicze decyzje co do kierunków działalności
  Bractwa, a w szczególności:
  a) dokonuje zmian w Statucie Bractwa,
  b) ustala wysokość składek członkowskich i innych świadczeń finansowych,
  c) rozpatruje sprawozdania Starszyzny Bractwa i Komisji Skarbu oraz udziela absolutorium
  tym organom,
 2. Rada Panów musi zostać zwołana przynajmniej jeden raz w roku obrachunkowym.
 3. Rada Panów podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 50% +
  1 wszystkich jej członków.

§24

Rada Panów w zależności od potrzeb ma prawo powoływać ciała doradcze – komisje
realizujące określone zadania. Rada Panów ustala zakres zadań, sposób ich
wykonywania w regulaminie komisji.

§25

 1. Zebranie Ogólne podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
  50% + 1 wszystkich członków rzeczywistych Bractwa.
 2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał o powołaniu i odwołaniu
  Starszyzny Bractwa, Komisji Skarbu Bractwa lub poszczególnych członków tych organów
  oraz w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, które to uchwały zapadają w głosowaniu
  tajnym.
 3. Na wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia głosowanie tajne przeprowadza
  się w każdej innej sprawie.

§26

 1. Zebranie Ogólne, co dwa lata, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich
  członków na okres 2-letniej kadencji Starszyznę Bractwa:
  a) Mistrza, który jest przewodniczącym Starszyzny,
  b) Kanclerza,
  c) Skarbnika.

§27

Starszyzna Bractwa jest organem wykonawczym Bractwa (Zarządem) składającym się z trzech
członków i do jej zadań należy:
a) reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
b) powoływanie pocztów rycerskich,
c) uchwalanie okresowych planów działalności Bractwa i budżetu zgodnie z
postanowieniami Statutu i uchwał Rady Panów,
d) podejmowanie decyzji o przyjęciu do Bractwa członków rzeczywistych,
e) wnioskowanie o przyznaniu lub cofnięciu przez Radę Panów tytułu członka
honorowego oraz o przyjęciu lub wykluczeniu członka honorowego z szeregów Bractwa.

§28

1. W czasie trwania kadencji Zebranie Ogólne może odwołać Starszyznę Bractwa lub
Komisję Skarbu w całości albo poszczególnych członków tych organów.

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Starszyźnie Bractwa lub Komisji Skarbu albo
  utraty członkostwa (§ 15) w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu tych organów
  następuje w trybie właściwym dla ich powołania.

§29

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań wymaga podpisu dwóch członków
Starszyzny Bractwa albo jednego członka Starszyzny i pełnomocnika ustanowionego
przez Starszyznę Bractwa działającego w granicach umocowania.

§30

 1. Komisja Skarbu jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej oraz w
  zakresie działalności merytorycznej polegającej na realizacji zadań statutowych Bractwa
  przez Starszyznę Bractwa.
 2. Do zadań Komisji Skarbu należy kontrola co najmniej jeden raz w roku gospodarki
  finansowej oraz oceny realizacji zadań statutowych Bractwa (kontrola merytoryczna całej
  działalności).

§31

 1. Starszyzna Bractwa, Komisja Skarbu oraz Rada Panów, działają na podstawie statutu.
 2. Uchwały oraz decyzje Starszyzny Bractwa oraz Komisji Skarbu zapadają zwykłą
  większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków tych organów. W przypadku
  równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu.
  Członkostwa Starszyzny Bractwa nie można łączyć z członkostwa w Komisji Skarbu

Rozdział 4

Majątek Bractwa

§32

Majątek Bractwa stanowią:
1) Składki członkowskie
2) Zapisy i darowizny
3) Dochody z działalności statutowej
4) Dotacje oraz inne wpływy

§33

Bractwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Może zawierać umowy, przyjmować
darowizny, zapisy, dotacje i subwencje oraz gospodarować tym majątkiem.

§34

Rachunkowość i gospodarka finansowa Bractwa prowadzona jest zgodnie z obowiązującym
przepisami w tym zakresie.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§35

Zmian statutu dokonuje Rada Panów, zwykłą większością głosów.

§36

 1. Bractwo zostaje rozwiązane uchwałą Zebrania Ogólnego Bractwa podjętego
  kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności 50% + 1 członków Bractwa
 2. W trybie określonym w ust.1 zostaną podjęte uchwały dotyczące powołania likwidatora,
  oraz wskazania celu społecznego, na który ma zostać przekazany majątek Bractwa po
  jego rozwiązaniu i przeprowadzaniu likwidacji.
 3. Likwidatora Bractwa powołuje Zebranie Ogólne spośród członków Starszyzny, a w braku
  ich zgody spośród innych osób.
 4. Majątek Bractwa może być przekazany wyłącznie na cele społeczne